Hợp Đồng Điện Tử eContract

Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lặp dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này.

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp điện tử

Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử: Theo thỏa thuận của các bên, tuân thủ luật GDĐT và luật Hợp đồng, có quyền thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật và chứng thực.